Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Interview med Sine Skovbjerg
Der er sket meget nyt i Videncentret over det seneste halve år. Læs om planerne for den kommende tid i et interview med forskningsleder Sine Skovbjerg.

Du er ny leder af Videncentret. Hvad betyder det for Centrets forskning?

Sine:


”Jeg tror ikke, det bliver ret forskelligt fra tidligere – bortset fra jeg vil prøve at kommunikere mere om vores forskning, end vi hidtil har gjort. Det er noget, jeg synes, forskere generelt kan gøre bedre.

Ellers har jeg planer om at følge den samme brede tilgang, som Jesper Elberling (Videncentrets tidligere leder, red) har haft.

Den har bygget på Videncentrets formål, der stadig er at nå nærmere en afklaring på, hvilke mekanismer, der er på spil i kroppen, ved duft- og kemikalieoverfølsomhed, hvilke risikofaktorer, der har betydning for udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed, samt at forske i mulige behandlingsmetoder. Det bliver der ikke lavet om på med mig ved roret.”

Videncentret har fået forlænget bevillingen til og med 2013. Hvad er planerne for de næste fire år?

Sine:


”Læge Marie Tran er for nylig gået i gang med sit ph.d. studium, der bygger videre på vores tidligere kollega Helle Holsts forskning, som pegede på, at patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed har en generel forstyrrelse i smerteopfattelsen i form af, at centralnervesystemet - populært sagt - reagerer ”over-sensitivt”. Vi ved, at det samme fænomen også spiler en rolle ved kroniske tilstande som f.eks. fibromyalgi og whiplash.

Det kommer til at pågå de næste tre års tid. Jeg håber, det vil give os en større forståelse for mekanismerne bag duft – og kemikalieoverfølsomhed og på sigt måske kunne bidrage til at diagnosticere og behandle tilstanden.

Vi har også planer om at etablere et nyt ph.d.-forløb, der bl.a. skal indeholde en større undersøgelse af, om terapi har en effekt på duft- og kemikalierelaterede symptomer. Hvad, det præcist kommer til at omfatte, vil blive fastlagt i løbet af foråret i samarbejde med den nye ph.d.-studerende.

P.t. er vi i gang med at evaluere et amerikansk udviklet spørgeskema til beskrivelse af duft – og kemikalieoverfølsomhed. Fagfolk har på nuværende tidspunkt ikke et sæt fælles kriterier for duft- og kemikalieoverfølsomhed, og det gør det svært at sammenligne resultater på tværs af lande. Spørgeskemaet er oversat til en række andre sprog og håbet er, at vi med en dansk oversættelse vil få større mulighed for at sammenligne vores resultater med andres.

Idéer og muligheder vil helt sikkert også opstå undervejs. F.eks. regner jeg med, at resultaterne af de aktuelle ph.d.-projekter og samarbejder med andre både nationale og internationale forskningsmiljøer vil være med til at pege på i hvilken retning, vi skal gå.

Vi skal også stadig kunne yde rådgivning til folk, der ringer ind med spørgsmål om duft- og kemikalieoverfølsomhed, og derudover håber jeg, duft- og kemikalieoverfølsomhed vil blive mere synligt i den brede befolkning, i takt med vi bliver bedre til at kommunikere om det.”

Hvad er baggrunden for at igangsætte et ph.d.-forløb, der skal undersøge effekten af terapi?

Sine:


”Det er relevant at forske i behandlingsmuligheder, fordi der p.t. ikke findes nogen behandlingstilbud for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Vores og andres undersøgelser peger på en sammenhæng mellem duft – og kemikalieoverfølsomhed og bl.a. angst og depression samt psykologiske træk af betydning for følelsesmæssige reaktioner og fortolkning af kropslige reaktioner.

Vi har i første omgang valgt at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi, fordi andre forskere har arbejdet med det i forhold til andre beslægtede sygdomme og fundet positive resultater.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi er en kombination af kognitiv terapi, som vi ved, har en effekt på f.eks. depression og funktionsniveauet blandt patienter med kronisk træthedssyndrom, samt mindfulness, der er et stresshåndteringsværktøj.

Mindfulness har vist sig at have generel, gavnlig effekt på en bred vifte af sygdomme og også positive effekter blandt raske. F.eks. har teknikken vist sig at kunne reducere depressive symptomer blandt fibromyalgipatienter og forkorte indlæggelsestiden blandt psoriasis-patienter i lysterapi. Man har også undersøgt mindfulness’ påvirkning af hjerneaktivitet og immunfunktion blandt raske ansatte i en bioteknologisk virksomhed. Undersøgelsen fandt en signifikant positiv forskel mellem deltagere i mindfulness-programmet og en kontrolgruppe.

Vi ikke ved, om de psykologiske faktorer ved duft- og kemikalieoverfølsomhed er en følge af et liv med MCS, eller om det kan være en del af årsagen. Vi ved heller ikke, om mindfulness har effekt på duft- og kemikalieoverfølsomhed, men de positive effekter, man har fundet for andre tilstande, betyder, at der er god grund til at undersøge det nærmere.”

De fleste duft- og kemikalieoverfølsomme oplever ikke, at det er stress, der gør dem syge, men dufte og kemikalier. Hvorfor forsker I ikke mere i kemikaliers betydning for MCS?

Sine:


”Der er lavet rigtig mange såkaldte provokationsstudier, som er studier, hvor personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed og også raske bliver udsat for forskellige kemikalier og dufte. Studierne har hidtil ikke kunnet bekræfte, at duft- og kemikalieoverfølsomme er bedre end raske til at skelne potentielt generende stoffer fra ikke-generende stoffer som ren luft f.eks.

I stedet forsøger vi at blive klogere på, hvilken rolle kemikalierne spiller ved i første omgang at fokusere på sygdomsmekanismerne. Det gør vi ved at undersøge ændringer i den centrale bearbejdning af stimuli, som Helle Holst så på, og som læge Marie Tran arbejder videre med i sit ph.d.-studie.

Selvom de kemiske stoffer måske i sig selv ikke er skyld i en forgiftning eller lignende, så er det dog samtidigt uklart, hvilken betydning de processer, kemiske stoffer udløser hos duft- og kemikalieoverfølsomme, har. Det bliver først klarere, når vi har forstået mekanismerne bag.”

Hvordan forsker man i duft- og kemikalieoverfølsomhed?

Sine:


”Selvom der er meget, vi ikke ved om duft- og kemikalieoverfølsomhed, er der dog alligevel forsket en del i området. Videncentrets ”bibliotek” indeholder f.eks. mere end 1.000 artikler om duft- og kemikalieoverfølsomhed, og der ligger sikkert mange resultater rundt omkring, som ikke er blevet offentliggjort.

Vores forskning tager – som al anden forskning - udgangspunkt i, hvad andre forskere har fundet inden for samme område. Men vi ser altid med et kritisk øje på forskernes metodevalg og konklusioner. Ligesom andre forskere læser vores forskning med samme kritiske blik. Og så tager den selvfølgeligt udgangspunkt i vores formål.

Fordi det er et temmelig diffust område, har vi også en bred faglig tilgang til emnet, der omfatter forskning i såvel biologiske, psykologiske som sociale faktorers betydning.”

 

Hvorfor har I valgt at ansætte en kommunikationsmedarbejder?

Sine:


”Mange danskere ved ikke, at der er noget, der hedder duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Der er også mange, der forveksler MCS med allergi eller som synes, at det er noget pjat. Vi vil gerne leve op til vores ansvar som nationalt Videncenter og blive bedre til at fortælle, at MCS eksisterer, og hvad vi har fundet ud af på området. Fra vores egne undersøgelser ved vi også, at der er mange danskere, der døjer med duft- og kemikalierelaterede symptomer. Dem vil vi også gerne komme i møde med en bedre information.


Desuden så vil vi gerne gøre mere ud af at kommunikere om vores fund på en måde, der er forståelig for de fleste.”

Om Sine Skovbjerg
38-årige Sine Skovbjerg er uddannet kandidat i sundhedsvidenskab og har desuden en baggrund som intensivsygeplejerske.

 

Hun har de seneste godt tre år forsket i psykologiske og sociale aspekter ved duft- og kemikalieoverfølsomhed på Videncentret. Hendes forskning er samlet set blevet til en ph.d.-afhandling, som hun afsluttede i 2009.


Læs mere om medarbejdere.

 

Af Birgitte Therkelsen

05.03.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital